گروه دزفول - dezful group - شهر دزفول - عكس دزفول خبر دزفول

گروه دزفول - dezful group - شهر دزفول - عكس دزفول خبر دزفول
 
تمرين رفتار اجتماعي
ساعت ۱۱:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٢/۱٩  

ما دزفوليها،درعرصه خصوصي و درپس چارديواريهاي اختياري ،همه منتقدان قابلي هستيم كه به آساني همه كس و همه چيز را به نقد گذارده و حتي به سخره مي گيريم.اما در عرصه عمومي،حتي از شنيدن صداي خويش وحشت زده و هراسانيم.و وقتي صدا و مطالبه اي نباشد،فضايي نيز به صورت عرصه عمومي براي بيان اين خواسته ها مورد توجه قرار نمي گيرد.

در شكل سنتي جامعه شهرنشين ما،هنوز اين عرصه مدني ايجاد نشده است.فضايي كه در آن نهاد ها،صنفها و تشكلها،خود را عرضه كرده،به نقد گذاشته و به تضارب آرا بپردازند،ديگر هنرمندان هنر خود را پنهان نكرده،دركانون هنرمنداني گرد هم آيند،دانشپژوهان به واسطه علمشان خود را از مردم جدا ندانند،روزنامه هايي باشند كه به بيان عقايد و نيازهاي جامعه بپردازند و نيزسنديكا ها و اتحاديه هايي كه به صورت زنجيره اي متصل،براي دفاع از عرصه خصوصي افراد در كنار هم باشند.

براي ايجاد اين عرصه،بايد رفتار جمع پذيري را فرا گيريم.رفتاري اجتماعي براي حضور در جامعه در قالب گروه ها،تشكل ها واحزاب تا به بيان نيازها ،حقوق،ديدگاه ها و علاقه منديهاي خود بي هراس از خود و ديگران بپردازيم.

"گروه دزفول" عرصه اي است براي تمرين رفتار جمع پذيري.بياييد يك حركت جمعي،يك حضورفرهتگي را تجربه كنيم. "گروه دزفول" تك صدايي است كه شما را به همصدايي مي خواند.با حضور در اين جامعه اينترنتي،جامعه بزرگمان را بهتر بسازيم.