گروه دزفول - dezful group - شهر دزفول - عكس دزفول خبر دزفول

گروه دزفول - dezful group - شهر دزفول - عكس دزفول خبر دزفول
 
شهر من،من به تو مي انديشم....
ساعت ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٧/٢٥  

شهر من،من به تو مي انديشم....

براي هرشهر،افسانه اي هست
براي هر شهر،افسانه اي هست ولي شهرمن را تاريخ بازگو مي كند:

سال260بعد ازميلادمسيح:
شاپورشاه،والرين،امپراتورروم را درجنگ ايران و روم شكست داد و اسيران رومي را به كار گرفت تا بررود جندي شاپور پلي بسازند و براي محافظت از اين پل،دژي محكم:دژپل.
فردوسي درشاهنامه از والرين با نام "بزانوش"ياد كرده واين واقعه را چنين بيان مي كند:
بزانوش را گفت كزهندسي       پلي سازي اين را چنان چون سزي
تو از دانش فيلسوفان روم       به كار آرچندي دراين مرز وبوم

سال2005ميلادي:
از اين دژ و پل افسانه اي،حالا فقط محله اي مانده به نام قلعه كه راويان ابهت و شكوهش، ديوارهاي فروريخته آن هستند و پلي كه هر آن امكان فروريختنش وجود دارد.
و از آن دژپل،شهرمن،دزفول.

شهرمن،من به تو مي انديشم ،نه به تنهايي خويش....