گروه دزفول - dezful group - شهر دزفول - عكس دزفول خبر دزفول

گروه دزفول - dezful group - شهر دزفول - عكس دزفول خبر دزفول
 
پل خود كشي
ساعت ٢:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۸/٦  

پل خود كشی

چندي پيش دختري باسقوط ازپل جديد دزفول خودكشي كرد.
خبري كوتاه كه به آساني ميان اخبار گم شد.با اين مضمون كه هويت و انگيزه ان دختر مشخص نشد!اگر پارامتر زمان رااز خبر حذف كنيم،خبري تكراري خواهدبود كه پيشترها هم شنيده بوديم.
آيا تا به حال انديشيده ايم كه اينها چه كساني هستند؟از كجا مي آيند كه پل آخرين گريز و امواج آب آخرين پناه و مأوايشان است؟چرا كسي آنان را نمي شناسد؟به آدماني بي چهره مي مانند، بي نام،كه از ارتفاع نااميديشان چنين بي محابا به آب ميزنند.از چه ميگريزند كه چنين بي پناه، چنين انتخابي را بر خود روا مي دارند؟در آخرين لحظات به چه مي ا نديشيدند؟در آن نقطه اوج......
پل،تنها انتخاب اين بي چهرگان نيست!هستند كساني كه از پل زندگيشان چنين سقوط مي كنند.پريدن از پل،خودسوزي،خوردن قرص و .... همه راه حلهايي براي پايان دادن به يك زندگي!
چرا؟اگر كسي هم پرسيد،بي پاسخ ماند.خودكشي پديده اي است كه در عصر حاضر اكثر جوامع با آن روبرو هستند.پديده اي كه اگر ريشه يابي نشود، جامعه را به سوي بحران مي برد.
اگر مسأله طرح شود،اگر مسأله بي اما و اگر طرح شود،اگر آماري از خودكشي هاي امسال و سال گذشته باشد،اگرجستجو وپژوهشي براي يافتن زمينه علل آن باشد،اگر از كنار اين خبر ساده نگذريم،شايد.....