گروه دزفول - dezful group - شهر دزفول - عكس دزفول خبر دزفول

گروه دزفول - dezful group - شهر دزفول - عكس دزفول خبر دزفول
 
شهروندي يا شهرنشيني؟
ساعت ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۸/٢٦  

شهروندي يا شهرنشيني؟

دزفول،شهري با چهارصدهزارنفر جمعيت،با مساحت 7884 كيلو متر مربع،با خيابانهاي شلوغ وپراز ماشين، باباغهاي سبز و پر از درخت،با ده هزاردانشجو،اينك داعيه استان شدن دارد.
در پس اين چهره،سهم اين چهارصدهزارنفر از اين شهر چيست؟بيمارستانهاي معدودوبدون تجهيزات، آزمايشگاههاي پزشكي ناتوان از آزمايشهاي ساده و معمول،مدرسه هاي قديمي و بدون امكانات آموزشي،فرودگاهي با پروازهاي نيم بند و هواپيماهاي بدون مسافر،خيابانهاي ناهموار و پر از دست انداز،عدم وجود كارخانه هايي براي چرخاندن چرخ صنعت شهر،عدم ايجاد فرصت شغلي براي جوانان مستعد و تحصيل كرده اش، بدون روزنامه و هفته نامه،بدون خانه هنرمندان،....
سهم ما از اين همه هيچ چيست؟ما كجاي اين شهر نمونه ايستاده ايم؟نسبت ما و ابن شهر،نسبت شهر وشهروندي است يا شهر و شهرنشيني؟متأسفانه ما شهرنشيناني هستيم كه در مسير بزرگ شدن شهر ديرينه دزفول و گسترشش ، به عادت شهرنشيني اوليه پدرانمان خو كرده ايم و تا شهروند شدن، آن هم شهروندي نمونه،راهي بس دراز داريم.
اين همه عقب ماندگي نه از مظاهرتمدن ،كه از ساده ترين مطالبات شهروندي،براي دزفول با سابقه پنج هزار ساله شهرنشيني براي چيست؟عدم دلسوزي مسؤولان يا بي اعتنايي ما؟عقب نشستن ما در برابر كوچكترين حقوقمان و دم بر نياوردن و سكوت؟كوتاهي ما در به جا آوردن وظايف شهرونديمان؟
شهروندي،مطالباتي دارد و در مقابل آن وظايفي.ما وقتي از شهرنشيني مان به مقام شهروندي ارتقا مي يابيم كه باور كنيم خواستن،حق مسلم ماست،دلمان براي فقر فرهنگي مان بسوزد،به اين همه هيچ قانع نباشيم.ما نمونه آن مثل دزفولي هستيم كه:"او كه مي خواهد،هنوز نخواسته".پس بياييد كه بخواهيم دزفولي آبادوبزرگ وسبز داشته باشيم.